ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

свали като pdf        

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е неразделна част от ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.niksi.eu (Сайта), администриран от „НИКСИ“ ЕООД (Дружеството).

            Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на крайни потребители - субекти на данни. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

 

I. Каква информация се събира от Сайта?

За да използвате услугите на Сайта, той се нуждае от определена информация за вас, с която може да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

 

1. Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

а) В случаите, когато за определена услуга на сайта се налага, ние можем да искаме от вас следните категории лични данни:

1) вашите лични имена или псевдоним

2) валиден имейл адрес

3) телефон

4) физически адрес за доставка и/или кореспонденция

5) възможни предпочитания

6) допълнителни данни (потребителско съдържание и/или данни за фактура), които потребителят сам въвежда.

            б) Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права, описани по-долу.

            в) Заплащането на покупка с банкова карта се осъществява чрез услуга на трето лице, предоставена на дружеството. Това трето лице е “БОРИКА БАНКСЕРВИЗ” АД, прилагащо схемите Verified by Visa за карти VISA и MasterCard SecureCode за карти MasterCard. В тези третото лице е самостоятелен администратор на лични данни, а Сайтът е единствено платформа, през която крайните потребители биха могли да ползват тази услуга (онлайн разплащане) в съответствие с възприетата политика за защита на личните данни.

 

2. Информация, която Сайтът събира от Потребителя

За изпълнението на определи функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп през него, ние събираме информация за вас от вашия компютър автоматично. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:

1) IP адрес

2) използвания от вас браузър

3) предпочитаните настройки на език

4) вид използвано устройство за зареждане на сайта

5) информация за операционната система на вашето устройство

6) В допълнение може да се събират данни и за:

а) броя кликове, които правите докато разглеждате сайта

б) кои страници от нашия сайт сте разгледали

в) от кои страници сте препратени към нашия сайт

г) в случай на рекламни публикации на сайта - брой преглеждания.

д) времето, което сте прекарали в разглеждане на сайта

е) ключови думи при търсене в сайта.

 

3. Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях?

Услугите на сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през сайта.

Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава Дружеството да обработва тези данни по установен начин.

 

II. От кого се събира информация?

Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите посетители, включително крайни потребители - субекти на данни.

Лични данни за посетителите на сайта и крайни потребители може да ни бъде предоставяна и от трети лица в качеството им на доставчици на услуги. Това може да се случва чрез използването на API технология и инсталиране на приставки (Plugin-и). Например, такова трето лице може да бъде FaceBook Inc, чрез своята приставка (plugin) за достъп към социалната мрежа , който Дружеството е поставило на сайта си. Така на потребителите е предоставена лесна и бърза възможност за посещения на фирмената страница на “НИКСИ” ЕООД в социалната мрежа Facebook.com. В тези случаи отношенията във връзка с обработването на лични данни на крайни потребители се уреждат между последните и тези трети лица (в конкретния пример - с Facebook.com).

 

III.  Как се събира информацията?

Личната информация, която се  обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

1. Предоставена лично и доброволно от посетителя;

2. Събрана автоматично от и през сайта, включително през информационни системи по т. II.

3. чрез “бисквитки”  за оптимизиране на неговото представяне и анализ.

Ако желаете да научите повече за тези технологии, за това как те действат и как ние ги използваме, моля моля посетете нашата ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

 

IV. Защо се събират и обработват данни, и на какво правно основание?

Дружеството използва описаната по-горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:

 

Категория данни

Цел на обработването

Правно основание съгласно Регламент относно  защитата на данните  (GDPR)

1. Две имена

2. Имейл адрес

3. Телефон

4. Адрес за кореспонденция и доставка

 

1. За предоставяне на услуга и функционалност на сайта, лична комуникация

 

 

 

 

2. За изпълнение на договорни ангажименти

 

 

3. Официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели

1. Чл. 6, ал.1 а) - субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни (посредством избора и създаване на потребителски профил в сайта)

 

2.Чл. 6, ал.1 б) - обработването е необходимо за изпълнението на договор (покупко-продажба и доставка на стоки)

 

3. чл. 6, ал. 1 в) - за спазването на законово задължение, приложимо спрямо администратора на лични данни

1. IP адрес

2. Използван браузър

3. Езикови настройки

4. Вид ползвано устройство

5, Вид операционна система

За предоставяне на пълната функционалност на Сайта

1. Чл. 6, ал.1 б) - обработването е необходимо за изпълнението на договор (предоставяне на услуга - ползване на уебсайт)

 

 

 

V. Период на съхранение на личните данни

Събраната потребителска информация през сайта се съхранява за следните срокове:

 

Категории данни

Начин на събиране

Цел за ползването

Срок на съхранение

1. Две имена

2. Имейл адрес

3. Телефон

4. Адрес за кореспонденция и доставка

През раздел за създаване и управление на личен потребителски профил, и поръчки.

 

1. За предоставяне на услуга и функционалност на сайта, лична комуникация

 

2. За изпълнение на договорни ангажименти

 

 

3. Официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели

1. До прекратяване на потребителския профил и 12 месеца след това.

 

 

 

До 10 години след сключване на договор за покупко-продажба

 

 

Аналитични данни

През “бисквитки” и сходни технологии

За предоставяне на пълната функционалност на Сайт

До 24 часа

 

 

VI. Мерки за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване. Какви мерки сме предприели за опазване на вашите данни?

В съответствие с Европейското законодателство Дружеството поддържа подходящи и необходими технически и организационни мерки защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване.

Дружеството използва бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитаваме вашите лични данни и осигуряване тяхната безопасност.

Единствено оторизиран персонал има достъп до личните данни в нашите информационни системи.

 

VII.  Как гарантираме сигурността?

Събраните данни от потребителите на Сайта са систематизирани в регистри, които са обект на криптографска защита . Самите регистри с данни са разположени върху твърдата памет на компютърни системи с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал.

 

VIII. С кого споделяме вашата информация?

            Дружеството не споделя лични данни на потребителите на Сайта.

            Въпреки това, възможно е в определени ситуации да споделим вашата лична информация с трети лица в следните случаи:

 

Субект на споделяне

Описание

Основание съгласно Общ Регламент относно защитата на данните (GDPR)

Счетоводство и контрол

За изпълнение на задължения по счетоводен закон или утвърдени международни счетоводни стандарти.

Чл. 6, ал 1, т. “в”

Специален орган на власт - админситративен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт

1.При необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна;

2. Във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж;

3. Споделяне на информация с правоохранителни органи и финансови институции, когото това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

Чл. 6, ал 1, т. “в”

 

 

IX. Права на Потребителите във връзка с личните данни

По-долу представяме правата на всеки краен потребител - субект на данни, гарантирани от Европейското законодателство за защита на личните данни:

 

Вид право

Описание

Релевантност към Сайта

Право на информация

При предоставяне на своите лични данни или преди те да бъдат събрани от администратора за обработване Потребителят има право да бъде информирани относно следните основни обстоятелства: 1. Кой е администраторът; 2. Какви са целите на обработването; 3. Какво е правното основание и/или законови интереси; 4. Кой може да получи данните; 5. Какъв е срокът за тяхното съхранение; 6. Какви са правата на потребителите; 7. Извършва ли се автоматично вземане на решение, включително профилиране.

Да

Право на достъп

Потребителят има право на достъп до своите лични данни, която Сайтът обработва. Това включа данните от “Право на информация”, както и източникът на лични данни, и категориите данни, които се обработват. Когато личните данни не се събират директно от Потребителя, последният следва да получи и информация относно начина на събиране, вида обработване, наличното правно основание.

Да

Право на коригиране

Потребителят има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточни лични данни, свързани с потребителя - субект на лични данни.

Да

Право на изтриване

Потребителят има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.

Да

Право “да бъдеш забравен”

Когато администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен да ги изтрие, то той следва да предприеме разумни стъпки, за да уведоми останалите администратори, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

Не

Право на ограничаване на обработването на лични данни

Потребителят има право да поиска от администратора ограничаване на обработване при наличие на поне една от следните хипотези: 1. Точността на данните е оспорена от потребителя; 2. Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае тяхното изтриване; 3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за упражняването или защитата на свои правни претенции; 4. Потребителят е възразил срещу обработването на данните и се очаква приключване на проверката от администратора.

В срока на ограничение на обработването, данните могат да продължат да бъдат съхранявани от администратора.

Не

Право на пренос на данни

Потребителят има право да получи от администратора личните данни, които го засягат и които Потребителят е предоставил на администратора, ако: 1. Обработването се извършва по автоматизиран начин; и 2. Обработването се основава на съгласие или в изпълнение на договорно задължение.

Това право включва и задължението на администратора да прехвърли на друг администратор указаните от Потребителя лични данни.

Да

Право на възражение срещу обработка на лични данни

Потребителят има право да възрази срещу обработката на неговата лична информация, която е предоставена на администратора въз връзка с изпълнение на задача от обществен интерес, необходима е за целите на легитимните интереси на администратора, извършва се профилиране или директен маркетинг.

При упражняване на това право личните данни на потребителя може да бъдат изтрити от устройствата на администратора.

Не

Право да не бъде обект на обработка, включително при профилиране

Потребителят има правото да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране.

Не

Право да бъде подадена жалба

Потребителят има право да подаде жалба до надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако счита, че обработването на лични данни, които се отнасят до него, нарушава разпоредбите Общия регламент относно защитата на данните.

Субектът на данни може да упражни това право в държавата членка на своето обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение.

Да

 

 

Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете да посетите информационният уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България - Комисия за защита на личните данни.

 

X.  Как можете да упражните правата си?

            Потребителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да ни изпратите запитване по стандартна поща или по имейл на посочените по долу адреси.

            За улеснение, можете да използвате  нашата стандартна форма на запитване, приложена в Приложение №1 по-долу.

 

XI. Кой е отговорен за обработването на личните данни?

Във връзка с обработването на лични данни през Сайта, Дружеството действа в качеството си на администратор на лични данни и администратор на Сайта.

 

 

Данни за контакт с администратора на данни

Наименование

“НИКСИ” ЕООД

Адрес на управление

България, гр. Плевен

Единен идентификационен код (ЕИК)

114547532

Управител

Найден Стефанов

Имейл адрес

office@niksi.eu

Телефон за връзка

+359 879 001 992; +359 888 619 146

Данни за контакт с надзорния орган във връзка със защитата на личните данни

Наименование

Комисия за защита на личните данни

адрес

България, София, 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2

имейл

kzld@cpdp.bg

Телефон за контакт

+ 359 2 9153518

 

 

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване на чрез писмо по поща или по имейл на следния електронен адрес: office@niksi.eu.

 

 

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е приета и утвърдена от управителя на “НИКСИ” ЕООД - Найден Стефанов на 26.05.2018 г.

 

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

 

Дата на публикуване: 26.05.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Политика за личните данни на www.niksi.eu

СТАНДАРТНА ФОРМА ЗА ЗАПИТВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

към уебсайт www.niksi.eu

1

ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.1.

Име:

 

1.2

Фамилия:

 

1.3

Имейл адрес:

 

1.4

Предпочитана форма на комуникация:

 

 

 

(моб.)Телефон

 

Физически адрес

 

Друго

 

* Необходимо е попълване на поне едно поле с цел верификация на самоличността при обработването на заявлението.

1.5

Вид потребител:

 

ДА

НЕ

 

 

Потребител на сайт

 

 

 

 

Служител

 

 

 

 

Кандидат за работа

 

 

 

 

Друг:

 

 

2.

ВИД ЗАПИТВАНЕ

ДА

НЕ

2.1.

Искане за достъп до лична информация

 

 

2.2.

Искане за коригиране на лични данни

 

 

2.3.

Искане за изтриване на лични данни

 

 

3.4.

Искане за пренос на данни към друг администратор

 

 

3.5.

Подаване на оплакване или жалба

 

 

3.6.

Друго:

 

 

3.

ОПИСАНИЕ ЗА ЗАПИТВАНЕТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

Подпис на Потребителя